Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

§1 ORGANIZATOR

1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Wileńszczyzna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-278) przy ulicy Kanonia 20/22 lok. 16, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277422, NIP7010064264.

2. Instytucją współfinansującą organizację szkoleń jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

3. Szkolenia organizowane są w formie cyklu w ramach programu Wzorowe Przedszkole (projekt Organizatora pt. „Wzorowe przedszkole na Wileńszczyźnie, Wilno 2020”).

§2 SZKOLENIA

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem http://wzoroweprzedszkole.lt/ i wysłanej drogą mailową dla osób zarejestrowanych do udziału w szkoleniach.

2. Oferta szkoleniowa określa: temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.

3. Uczestnik szkolenia – wychowawcy polskich przedszkoli na terenie rejonu wileńskiego, solecznickiego i trockiego.

4. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat uczestnictwa.

5. Certyfikat uczestnictwa – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane przez Ośrodek szkoleniowy dla Uczestnika szkolenia.

5. Ośrodek szkoleniowy – osoba prawna zaangażowana przez Organizatora do przeprowadzenia szkolenia.

6. Szkolenia nie są kierowane do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7. Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla Uczestnika szkolenia z wyłączeniem przypadków opisanych w punkcie 2.paragrafu 4.

§3 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez

Uczestnika szkolenia zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://wzoroweprzedszkole.lt/ nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

2. Po upływie terminu określonego powyżej, zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.

3. Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do

odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już

zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział

Organizator dla danego szkolenia.

5. Najpóźniej na 2 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do

osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi

szkolenia.

6. W czasie trwania szkolenia wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa. Zdjęcia wykonane podczas szkolenia będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora http://wilenszczyzna.org.pl/, http://wzoroweprzedszkole.lt/ i na portalu społecznościowym Facebook na profilu Programu Wzorowe Przedszkole na Wileńszczyźnie https://www.facebook.com/wzoroweprzedszkole/, Ośrodkowi szkoleniowemu, mediom oraz KPRM.

§4 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Rezygnacja z uczestnictwa, czyli odstąpienie od Umowy powinno być przesłane do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie

później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik nie ponosi żadnych konsekwencji.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, bez podania istotnej przyczyny, powoduje, że Uczestnik szkolenia chcąc wziąć udział w kolejnym etapie Programu uiści opłatę w wysokości 10 euro.

3. Uczestnik szkolenia nie może podpisać listy obecności w imieniu nieobecnego uczestnika szkolenia.

4. Certyfikat uczestnictwa nie zostanie wydany osobie, która uczestniczyła w szkoleniu krócej niż przez 75% czasu trwania szkolenia.

§5 ZMIANY

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/lub miejsca szkolenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika szkolenia przynajmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Wyjątek stanowi przedstawiciel Ośrodka szkoleniowego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie Certyfikatów uczestnictwa.

Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, data urodzenia, adres Zamawiającego, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz jako podstawa do wydania Certyfikatu uczestnictwa.

3. W przypadku niewyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych szkoleniach.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w szkoleniach. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie tożsame z niewłaściwym wypełnieniem formularza rejestracji i konsekwentnie brakiem potwierdzenia zgłoszenia do udziału w szkoleniach

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7 OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2020 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia,

nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://wzoroweprzedszkole.lt/.