Fundacja Wileńszczyzna

Zasadniczym celem działania Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałych w krajach byłego ZSRR bądź studiujących w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez:

  • udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom narodowości polskiej z zagranicy i Polonii;
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa polskiego i polonijnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • tworzenie przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w kraju zamieszkiwania Polaków,
  • działalność na rzecz organizacji polskich i polonijnych, których celami statutowymi są: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
  • skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i za granicą.

Więcej informacji o działalności Fundacji Wileńszczyzna na stronie: www.wilenszczyzna.org.pl

Śledź nas na Facebooku: @fundacjawilenszczyzna  https://www.facebook.com/fundacjawilenszczyzna